Regulamin Gran Fondo VR

Regulamin Challenge Gran Fondo Gdynia VR oraz wyścigu Gran Fondo Gdynia VR (dalej jako: „Zawody”)

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Zawodów jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna (dalej jako: „Organizator”).

II. TERMIN

1. Challenge Gran Fondo Gdynia odbędzie się w terminie 1 – 31 maja 2020 roku

1. Zawody Gran Fondo Gdynia VR odbędą się w terminie 24 maja 2020 roku o godzinie 8:00.

III. DYSTANS, TRASA, LIMIT CZASU

1. Challenge oraz Zawody zostaną rozegrane na dystansie 90 km.

2. Limit czasu dla Zawodów Gran Fondo Gdynia VR wynosi 7 godzin.

3. Trasa zostanie udostępniona na stornie www.gfgdynia.com oraz www.rouvy.com

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Challenge oraz Zawodach może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na zawody Gran Fondo Gdynia 2020, poprzez portal SlotMarekt.pl oraz wyraziła chęć uczestnictwa w Zawodach.

2. Osoby, które nie zarejestrowały się na Gran Fondo Gdynia 2020 i chcą wziąć udział w Zawodach Gran Fondo Gdynia VR zobowiązane są dokonać rejestracji na Gran Fondo Gdynia poprzez portal SlotMarekt.pl wnosząc opłatę startową w wysokości 100 zł. Osobom tym nie przysługuje koszulka.

3. Osoby, które nie zarejestrowały się na Gran Fondo Gdynia 2020 i chcą wziąć udział w Challenge Gran Fondo Gdynia VR mogą zrobić to bezpłatnie w aplikacji Rouvy, bez dodatkowych świadczeń ze strony organizatora.

4. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest posiadanie konta w programie Rouvy, zainstalowanie aplikacji oraz posiadanie trenażera interaktywnego.

5. Warunkiem uczestnictwa w Challenge jest posiadanie konta w programie Rouvy, zainstalowanie aplikacji oraz posiadanie dowolnego trenażera.

6. Wszystkie informacje techniczne dotyczące aplikacji oraz połączenia aplikacji z trenażerem znajdują się na stronie www.rouvy.com

7. Podczas Zawodów dozwolone są wszystkie sprawne rowery.

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.

VI. PAKIET

1. Pakiet będzie wysyłany do uczestników, którzy ukończyli Challenge Gran Fondo Gdynia VR oraz Zawody Gran Fondo Gdynia VR oraz opłacili opłatę startową na Gran Fondo Gdynia 2020. Każdy Zawodnik otrzyma tylko jeden pakiet.

2. Pakiet zawierający koszulkę oraz medal zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji w terminie po 1 czerwca.

3. Zmianę adresu wysyłki należy podać wysyłając wiadomość mailową na adres info@gfgdynia.pl do dnia 30 kwietnia 2020 r.

VII. KLASYFIKACJE I WYNIKI

1. W ramach Zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja:

  • Challenge Gran Fondo Gdynia VR w kategorii Open
  • Wyścig Gran Fondo Gdynia VR w kategoriach:

Kobiety

Mężczyźni

Kategoria Open

Kategoria Open

W18 (18-39 lata)

M18 (18-39 lata)

W40 (40-44 lat)

M40 (40-44 lat)

W45 (45-49 lata)

M45 (45-49 lata)

W50 (50-54 lat)

M50 (50-54 lat)

W55 (55 - 59 lata)

M55 (55 - 59 lata)

W60 (60 - 64 lata)

M60 (60 - 64 lat)

W65+ (65 lat i więcej)

M65 (65 – 69 lata)

 

M70 (70 -74lata)

 

M75+ (75 lat i więcej)

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

2. W klasyfikacji Challenge Gran Fondo Gdynia VR biorą udział zawodnicy, którzy posiadają dowolne trenażery natomiast w klasyfikacji Zawody Gran Fondo Gdynia VR biorą udział tylko zawodnicy, którzy posiadają interaktywne trenażery.

3. Wyniki będą udostępnione na stronie www.gfgdynia.pl oraz www.rouvy.com oraz przekazane do informacji mediów.

VIII. NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy zarejestrowani na Gran Fondo Gdynia 2020, którzy ukończą Challenge lub Zawody otrzymają pamiątkowe medale.

2. W przypadku Wyścigu Gran Fondo VR zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary.  W wypadku, gdyby w danej kategorii wiekowej wystartowało mniej niż 3 zawodników, taka kategoria nie będzie klasyfikowana.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

4. Puchary będą wysyłane po 1 czerwca 2020 roku.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zawodów, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do operatora SlotMarket na adres: SE Group sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn, z dopiskiem „Gran Fondo Gdynia 2020”, do 5 czerwca 2020 roku bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną na adres: info@gfgdynia.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Zawodów rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie ostateczna

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Zawodów jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna oraz ROUVY – Virtual Training s.r.o., Namesti Svobody 13, 385 01 Vimperk, Czech  Republic.
2. Dane osobowe uczestników Zawodów przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy Regulamin.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z Regulaminem

3. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia uczestnika z zasad określnych przez Organizatora w niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zawodach oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość i prędkość transmisji danych oraz za uwarunkowania techniczne jakie występują po stronie startującego.

5. Pakiet oraz puchary będą wysyłane na koszt Organizatora

5. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.